Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Niewold Medisch Advies B.V. (“Niewold”) en een opdrachtgever, waarop Niewold deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Naast Niewold kunnen alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever betrokken zijn geweest, zich beroepen op deze voorwaarden, evenals vroegere vennoten, medewerkers en/of adviseurs, dan wel hun erfgenamen of rechtsopvolgers.

2. Uitvoering van de overeenkomst
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Niewold te zijn gegeven en te worden uitgevoerd, ook als uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Niewold vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.
Niewold is ook, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden. Iedere aansprakelijkheid van Niewold voor tekortkomingen van deze derden of onrechtmatige daden zijdens deze derden, is uitgesloten.

3. Informatie/gegevens De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Niewold aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Niewold worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens niet tijdig aan Niewold zijn verstrekt, heeft Niewold het recht de uitvoering zonder nadere aankondiging op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Niewold is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Contractsduur; uitvoeringstermijn De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever dan wel aan een aan hem gelieerde rechtspersoon zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden, de opdrachtgever de onderneming staakt, sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap of de structuur van de onderneming, opdrachtgever overlijdt of in de schuldsanering terechtkomt of deze aanvraagt, kan Niewold de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een brief of email ontbinden.

5. Gebreken; klachttermijnen Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Niewold.

6. Declaraties Aan Niewold dient te worden vergoed het honorarium en de door Niewold gemaakte kosten voor ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, beide vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van Niewold, dan wel een ander, door Niewold schriftelijk bevestigd uurtarief. De hoogte van het basisuurtarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door Niewold en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen, wordt dit met dezelfde ingangsdatum verhoogd, dan wel verlaagd met hetzelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Niewold bevoegd tussentijds te declareren.

7. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een nader door Niewold aan te geven bankrekening. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van inverzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Reclamaties met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Niewold gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Niewold sluit hierbij aansprakelijkheid uit voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Niewold is verder gerechtigd alle stukken van de opdrachtgever, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

8. Incassokosten Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever aan Niewold verschuldigd een bedrag ter hoogte van 15% over het openstaand saldo op moment van verzuim, met een minimum van € 250,00. Indien Niewold aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt de hoogte van de verschuldigde incassokosten vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Tevens is de opdrachtgever jegens Niewold alle door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Niewold en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

9. Exoneratie en vrijwaring
Niewold is niet aansprakelijk voor schade door tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen de opdrachtnemer en Niewold gesloten overeenkomst(en) en onrechtmatig handelen zijdens Niewold, de daarbij betrokken (hulp)personen, gebruikte materialen en systemen.
De aansprakelijkheid van Niewold is in elk geval beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Niewold uit te keren bedrag. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden door Niewold Advies aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.
Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Niewold of haar leidinggevende ondergeschikten.
De opdrachtgever vrijwaart Niewold voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomsten, daarbij betrokken personen en de systemen. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de opdrachtgever maakt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder begrepen, maar niet beperkt, tot de kosten verbonden aan eventuele procedures. Laatstgenoemde kosten kunnen derhalve in voorkomend geval niet op Niewold worden verhaald.

10. Geschilbeslechting Ieder geschil tussen partijen terzake van de overeenkomst, dan wel andere overeenkomsten die een gevolg zijn van deze overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord - Nederland.

11. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Niewold en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging van de voorwaarden Niewold is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, die in werking treden op het door Niewold aangekondigde tijdstip. Niewold zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.